Egzamin maturalny 2022

3.9.2021

Szanowni Państwo,

Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie egzaminu maturalnego, § 12. informujemy iż:

„Słuchacz lub absolwent składa wstępną deklarację maturalną nie później niż do dnia 30 września, a ostateczną deklarację nie później niż do dnia 7 lutego roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, z zastrzeżeniem § 13 ust. 2. Absolwent może nie składać wstępnej deklaracji”.

UWAGA

W 2022 r. część ustna egzaminu maturalnego będzie przeprowadzana tylko dla tych osób, które:

a)       w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną są obowiązane przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów, lub

b)      są obowiązane przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej (dotyczy Título de Bachiller).

W 2022 r. każdy zdający ma obowiązek przystąpić do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Jeżeli w 2022 r. słuchacz/absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, musi przystąpić do części pisemnej egzaminu z:

a)       języka polskiego na poziomie podstawowym

b)      matematyki na poziomie podstawowym

c)       języka obcego na poziomie podstawowym (można wybrać jeden spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)

d)      wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Jeżeli absolwent przystępował już do egzaminu maturalnego w latach ubiegłych, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości, musi w 2022 r. przystąpić do egzaminu z tych przedmiotów, z których nie zdał egzaminu w latach ubiegłych. Jeżeli od pierwszego przystąpienia do egzaminu maturalnego minęło 5 lat – musi przystąpić do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie.

Jeżeli w latach 2017–2021 absolwent nie zdał tylko egzaminu ustnego z języka polskiego lub języka obcego, a z wszystkich pozostałych egzaminów obowiązkowych uzyskał co najmniej 30% punktów i przystąpił do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym – w 2022 r. otrzyma świadectwo dojrzałości. Konieczne jest złożenie wniosku do dyrektora OKE do 31 maja 2022 r.

Jeżeli absolwent:

a)       w ubiegłych latach przystępował do egzaminu maturalnego w „starej” formule (z roku 2014) albo

b)      w latach 2015–2016 przystępował do egzaminu maturalnego w „nowej” formule (z roku 2015),

ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości, to w 2022 r. musi przystąpić do egzaminu z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w formule z 2022 r. Jeżeli do egzaminu z któregoś przedmiotu absolwent będzie przystępować po raz trzeci lub kolejny (czwarty, piąty itd.) – musi za egzamin z tego przedmiotu wnieść opłatę.

Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2022 r. do 7 marca 2022 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu. Obowiązek sprawdzenia, czy za dany egzamin należy wnieść opłatę, spoczywa na absolwencie!

    Partnerzy:

    PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena Neonail InsERT programy dla firm

    801 100 777

    pon – pt: 9.00 - 17.00