UWAGA MATURZYŚCI

Egzamin maturalny

16.2.2024

Absolwenci z lat ubiegłych, aby przystąpić do egzaminu maturalnego muszą uiścić opłatę za egzamin do 7 marca 2024r.

 

K. Łukasz Józef - język angielski poziom rozszerzony (E) - 50zł

P. Angelika Katarzyna - matematyka poziom podstawowy (E) - 50zł

P. Angelika Katarzyna - wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (E) - 50zł

P. Angelika Katarzyna - biologia poziom rozszerzony (E) - 50zł

U. Damian Dominik - matematyka poziom podstawowy (E) - 50zł

W. Krystian Sebastian - język angielski poziom podstawowy (E) - 50zł

W. Krystian Sebastian - matematyka poziom podstawowy (E) - 50zł

W. Krystian Sebastian - język polski ustny (E) - 50zł

W. Hubert - matematyka poziom podstawowy (E) - 50zł

 

W tym celu proszę wejść w link poniżej i dokonać opłaty podając pesel i przedmiot zdawanego egzaminu.

https://uczniowie.oke.poznan.pl/cms,800,oplata_za_egzamin_maturalny.htm

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że zgodnie z art. 44zzq ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. 2022 r., poz. 2230 z późn. zm.) i § 56 rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz.U. 2022 poz. 1644 z późn. zm.) - egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej jest odpłatny dla:

1) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub tego samego przedmiotu dodatkowego,

2) absolwentów, którzy przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili.

Opłata za każdy egzamin, ustny lub pisemny, wynosi 50,00 zł i należy ją wnieść w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 7 marca, roku kalendarzowego, w którym absolwent będący w wyżej opisanej sytuacji zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy OKE w Poznaniu, który zostanie uruchomiony po 1 stycznia 2024 r.

UWAGA:
Niewniesienie opłaty w terminie od 1 stycznia do 7 marca 2024 r. będzie skutkować brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu w tym roku szkolnym.

 

USTALENIE WYSOKOŚCI I DOKONANIE OPŁATY

UWAGA!
Ustalenie opłaty możliwe jest wyłącznie przez osoby, dla których OKE w Poznaniu jest Komisją macierzystą, tzn. swój pierwszy egzamin maturalny zdawali na terenie jej działania, czyli na terenie województw: lubuskiego, wielkopolskiego lub zachodniopomorskiego.

Aby ustalić wysokość opłaty za egzamin maturalny, należy w poniższym polu wpisać numer PESEL, potwierdzić go przyciskiem "akceptuj", a następnie wybrać przyciskiem "dodaj..." kolejne egzaminy, do których absolwent zamierza przystąpić. WYKONANIE TYCH CZYNNOŚCI POZWALA NA ZWERYFIKOWANIE KONIECZNOŚCI WNIESIENIA OPŁATY, A W TERMINIE OD 1 STYCZNIA DO 7 MARCA 2024 R. UMOŻLIWI WYDRUKOWANIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW I DOKONANIE OPŁATY NA KONTO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W POZNANIU.